کیفیت 32 کیفیت 128
1.کوچه 1.کوچه
2.گنجشگک 2.گنجشگک
3.گل لاله 3.گل لاله
4.شهر فرنگ 4.شهر فرنگ
5.کاشکی 5.کاشکی
6.نگاه 6.نگاه
7.سایه ها 7.سایه ها
8.پرنده 8.پرنده
9.رهاتر از پرنده 9.رهاتر از پرنده