کیفیت 32 کیفیت 128
1..افسون (تیتراژ پایانی فیلم افسون ) 1.افسون (تیتراژ پایانی فیلم افسون )
2..جهان ( برنامه تلویزیونی ) 2.جهان ( برنامه تلویزیونی )