کیفیت 32 کیفیت 128
1.جای تو خالی 1.جای تو خالی
2.نگام نکردی 2.نگام نکردی
3.خواب آرزو 3.خواب آرزو
4.نگاه 4.نگاه
5.گریه 5.گریه
6.فاصله 6.فاصله
7.هم پرسه 7.هم پرسه
8.خاموشی 8.خاموشی
9.دارکوب 9.دارکوب
10.نمی تونم 10.نمی تونم